Kup produkty do godz 15.00 to wyślemy je jeszcze DZIŚ - pozostało :
Strona główna » Warunki gwarancji

Warunki gwarancji

 1. Firma mobilny.net.pl Artur Chmarzyński (zwana dalej gwarantem) gwarantuje sprawne działanie urządzenia, pod warunkiem korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem.
 2. Gwarancja obejmuje urządzenia zaopatrzone w poprawnie wypełnioną kartę gwarancyjną. Kartę gwarancyjną uznaje się za ważną, jeżeli ma podpis sprzedawcy, wypełnione rubryki zawierające oznaczenie urządzenia i jego numery seryjne lub nr IMEI, datę sprzedaży oraz numer dowodu zakupu – bez zmian i skreśleń.
 3. Okres gwarancji określony jest w ww. rubrykach. Ujawnione w tym okresie ewentualne wady lub uszkodzenia objęte gwarancją powinny zostać niezwłocznie zgłoszone.
 4. Usterki urządzenia podlegające gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie dla Użytkownika w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania urządzenia przez gwaranta.
 5. Produkty oddawane lub odsyłane do gwaranta powinny być kompletne (sterowniki, kable, etc.). W opakowaniu powinien znajdować się produkt wraz ze wszystkimi elementami, które zostały zakupione. Odsyłanie niekompletnych produktów może wydłużyć termin naprawy lub ją uniemożliwić.
 6. W przypadku niezgodności reklamacji ze stanem faktycznym reklamowanego urządzenia gwarant odpowie pisemnie na roszczenie reklamacyjne klienta w ciągu 14 dni roboczych oraz ustali sposób i termin realizacji reklamacji lub poda przyczyny odrzucenia roszczeń reklamacyjnych.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wymiany urządzenia przez gwaranta na nowe lub inne – wolne od wad, przynajmniej tej samej klasy, gdy:
  • w okresie gwarancji dokonano trzech napraw zakwalifikowanych jako naprawy gwarancyjne, a sprzęt nadal wykazuje usterki
  • lub serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie usterki nie jest możliwe
  • lub wykonanie naprawy gwarancyjnej nie było możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania urządzenia przez gwaranta
 8. Wybór sposobu usunięcia wady lub uszkodzenia należy do gwaranta. Może on usunąć wadę poprzez naprawę bądź wymianę uszkodzonego podzespołu lub wymianę urządzenia na inny sprawny produkt.
 9. Gwarant nie odpowiada za niekompatybilność sprzedawanego sprzętu z posiadanym przez Użytkownika i zainstalowanym przez niego oprogramowaniem.
 10. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do gwaranta w oryginalnym opakowaniu lub zabezpieczone w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia w transporcie. Użytkownik ponosi ryzyko uszkodzeń, które mogą wyniknąć w czasie transportu do serwisu.
 11. Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w reklamowanym urządzeniu należące do kupującego (np. karty SIM, wtyczki, przejściówki itp.).
 12. Reklamujący powinien przedstawić dokładny i zgodny z rzeczywistością opis występujących niesprawności. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą lub niepełną naprawę lub wydłużenie czasu naprawy, spowodowane niepełnym lub wprowadzającym w błąd opisem usterki.
 13. Ewentualne naprawy mogą być dokonywane jedynie za pośrednictwem gwaranta.
 14. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje:
  • nieprawidłowej, niezgodnej z instrukcją instalacji zakupionego sprzętu,
  • konfiguracji urządzeń współpracujących, nie będących częścią przedmiotu niniejszej gwarancji.
 15. Roszczenia gwarancyjne Użytkownika mogą być odrzucone przez gwaranta w następujących przypadkach:
  • korzystania z urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem
  • uszkodzeń mechanicznych (np.: wyłamany port ładowania, wyłamane złącze antenowe, wyłamany port USB) oraz nieprawidłowego działania urządzenia wynikającego z tych uszkodzeń i wywołanych przez nie wad
  • eksploatacji urządzeń w warunkach znacznego zanieczyszczenia, wysokiej wilgotności oraz dużych wahań temperatur
  • wystąpienie usterek związanych z nieoryginalnym lub niewłaściwym oprogramowaniem niedołączonym do produktu, w przypadku, gdy wynikają one z ingerencji użytkownika (np. instalacji nieprawidłowych sterowników, użytkowania oprogramowania bez licencji)
  • dokonywanie napraw i przeróbek przez osoby i punkty serwisowe do tego nieuprawnione
  • wadliwego działania będącego następstwem przypadków losowych, niezależnych od warunków eksploatacji (np. pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne, nieprawidłowe napięcie w sieci itd.)
  • dokonywanie zmian w karcie gwarancyjnej
  • zerwanie jakiejkolwiek plomby gwarancyjnej urządzenia.
 16. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę oprogramowania lub danych przechowywanych w urządzeniu podczas naprawy sprzętu.
 17. Gwarancja nie daje Użytkownikowi domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia oraz strat związanych z utratą danych na twardym dysku oraz innych nośnikach danych.
 18. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 19. Aby skorzystać z niniejszej gwarancji należy dostarczyć urządzenie bezpośrednio do punktu sprzedaży wraz z ważną kartą gwarancyjną. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu naprawy spowodowane brakiem lub nieczytelnością wymaganych dokumentów. W przypadku zakupu na FV ten dokument nie jest wymagany.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu